ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

   แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement)ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร 073-532662