สนง.จัดหางาน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

สนง.จัดหางาน จ.นราธิวาส

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทร.073-532096 โทรสาร 073-532662

website : https://www.doe.go.th/prd/narathiwat

ภารกิจของหน่วยงาน

  ภาระกิจหลัก

การบริการจัดหางานในประเทศ 
การดำเนินงาน
1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างออกไปรับ สมัครในชุมชน หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ
1.3 จัดงานวันนัดพบแรงงานเพื่อให้คนหางาน และนายจ้างหลาย ๆ รายที่ต้องการคนงานได้มาพบกันโดยตรงเพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน
1.4 ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละจำนวนมาก จากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตำแหน่งงาน ไปให้นายจ้าง ในอีกจำนวนหนึ่งที่มีตำแหน่งงาน 
1.5 จัดหางานพิเศษเป็นการบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ชาวเขา ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพภายหลัง การบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นกองหนุนเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น

1.6 บริการจัดหางานทาง Internet โดยผู้สมัครสามารถดูตำแหน่งงานของนายจ้างและ สถานประกอบการ และสมัครงานผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตของกรมได้ที่ Website http://www.doe.go.th
1.7 การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมงเป็นการให้ บริการจัดหางาน ณ สถานที่ที่คนหางานจำเป็นต้องได้รับ การบริการตลอดเวลามีการเปิดบริการ 2 แห่ง คือ สำนักจัดหางานกรุงเทพ 2 จตุจักร (หมอชิต) และสำนักจัดหางานกรุงเทพ 3 บางรัก (หัวลำโพง)


การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมเนียม สภาพคามเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม
การดำเนินงาน
2.1 พิจารณาคำขออนุญาตรับสมัคร และประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า 
2.2 พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
2.3 พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
2.4 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน 
2.5 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง 
2.6 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
2.7 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 
2.8 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางาน) 
2.9 กำหนดมาตรฐานการจ้าง แนวทางการดำเนินการส่งเสริมแรงงานไทย ไปต่างประเทศให้เป็นนโยบายของรัฐบาล


การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี


1) กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง กล่าวคือ เมื่อนายจ้างในต่างประเทศต้องการคนหางานไทยไปทำงานก็สามารถร้องขอ ให้กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานให้ โดยนายจ้าง

จะเป็นผู้คัดเลือกในชั้นสุดท้ายพร้อมทั้ง ตกลงทำสัญญาจ้าง
2) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการ จัดหางาน) ประสงค์จะจัดส่งคนงานไปให้ นายจ้างต่างประเทศจะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้า

(ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะประกาศรับสมัครได้)

3) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ (ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน)
4) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ (ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน) 
5) คนหางานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ให้แจ้งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน

การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 
เพื่อดูแล ตรวจสอบและความคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไป ตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์ แก่ประเทศไทยมากที่สุดรวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพ เป็นการชั่วคราว 
การดำเนินงาน
3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการในอนุญาตทำงาน รับแจ้ง เข้า - ออกจากการทำงานและการขอเข้ามาดำเนินการขอองค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
3.3 ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ 
3.4 ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ
3.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
3.6 วางมาตรการจัดระบบ เพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.7 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตาม กฎหมาย


การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มี ความรู้ ความสามารถ และทราบ ความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคนการดำเนินงาน
4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพการเตรียมตัว ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนการ ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการ

เลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพ ส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงาน ในระบบเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีได้น้อยรวมถึงนักโทษ ที่ได้รับการปลดปล่อย 
4.3 จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพ ตามสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
4.4 ผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปแบบของ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์วีดีโอเทป
4.5 ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ

คุ้มครองคนหางาน

ทำการคุ้มครอง และป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกหลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก บริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึง การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกหลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน การดำเนินงาน
5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน ที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5.2 การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานเพื่อดำเนินการ จัดหางาน ให้คนหางานทำงานในประเทศ และต่างประเทศ

5.3 สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกหลวง ต้มตุ๋นคนหางานเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด