สนง.แรงงาน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

สนง.แรงงาน จ.นราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-2103-4 โทรสาร 0-7353-2104
wabsite : http://narathiwat.mol.go.th/