ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เปิดพิธีฝึกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้จัดพิธีฝึกอาชีพโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ กิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณ์จากไม้ไผ่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๖ คน ฝึกรระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ พ.ย.๖๓ โดยมีนายพงศพัศ  บัวเพ็ชร ปลัดอาวุโส อ.สุคิริน เป็นประธานเปิดพิธีฯ ได้รับมอบหมายจากนายอรุณ  ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดยนางสาวสุริยานี  ดาโอ๊ะ ประธานศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน  พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกลุ่มฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๖ บ้านลีนานนท์ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน บรง. กับ อสร.นธ.

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “บรง.กับ อสร.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส บัณฑิตแรงงานและ อาสาสมัครแรงงาน(อสร.) กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างการบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา - สวน ร.5 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สโลแกน สานสัมพันธ์กีฬา บรง.กับ อสร.รวมใจเป็นหนึ่งเดียวสร้างสุข ด้วยวิถืพอเพียง

 

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เปิดฝึกอาชีพโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เปิดฝึกอาชีพโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ กิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณ์จากไม้ไผ่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๖ คน ฝึกระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ พ.ย.๖๓ในการนี้ บัณฑิตแรงงานอำเภอสุคิริน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ๕ หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงแรงงาน และพูดคุยกับกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการฝึกอาชีพในครั้งนี้ ณ อาคารกลุ่มฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๖ บ้านลีนานนท์ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชุมสภาสีนติสุขตำบลมาโมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลมาโมง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๖๓ โดยมีนายอูมา ประศรี กำนันตำบลมาโมง เป็นประธานการประชุม                   พร้อมด้วยนายวิชาญ ปิยารัมภ์ ป.หน.ต.มาโมง ผู้บังคับกองร้อย ทพ.๑๐๑๕ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และบัณฑิตอาสา ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ส่วนราชการในแต่ละหน่วยงานได้นำข้อราชการมาประชาสัมพันธ์และหามติในโครงการต่างๆในพื้นที่ ซึ่งการประชุมดำเนินการไปด้วยดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐